تفسیر فلسفی آیه نور از منظر ابن سینا
70 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی- تخصصی پرتو خرد، شماره 5-6، بهار و تابستان ۱۳۹۳
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی