رابطه حقوق بشر و انسان شناسی
56 بازدید
محل نشر: دو فصلنامه علمی- پژوهشی انسان پژوهی، شماره 35
نقش: نویسنده
سال نشر: 1395
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی