مبانی اصل قانونی بودن جرم و مجازات
79 بازدید
محل نشر: پژوهنامه حقوق، فصلنامه تخصصی انجمن علمی- پژوهشی حقوق، موسسه آموزش عالی علوم انسانی، شماره 8-9
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی