سعادت از منظر فلسفه‌های مشاء، اشراق و حکمت متعالیه
111 بازدید
محل نشر: مجله علمی- ترویجی معرفت؛ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، شماره 201؛ شهریور 1393
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سعادت از دغدغه‌های اساسی هر انسان بوده و از مباحث مهم دین، اخلاق، فلسفه اخلاق و انسان‌شناسی فلسفی به شمار می‌آید و عالمان دینی و فیلسوفان اسلامی همواره به مطالعه و تحقیق در آن پرداخته‌اند. این پژوهش در پی بررسی چیستی سعادت از دیدگاه فلسفه‌های مشاء، اشراق و حکمت متعالیه است. از نگاه این مکاتب، سعادت عبارت است از درک کردن و رسیدن به لذت‌هایی که برای انسان کمال محسوب می‌شود؛ اما از آنجا که قوای نفس انسان متعدد بوده و برای هر کدام، لذت‌های خاصی کمال است، سعادت نیز متکثر و دارای مراتب مختلف می‌باشد، مانند سعادت حسی، سعادت خیالی و سعادت عقلی. برترین مراتب سعادت، همان لذت‌های عقلی است که برای نفس ناطقه حاصل می‌شود و سعادت حقیقی نیز همان است که در بُعد نظری با ادراک معقولات و اتصال به مجردات و در بُعد عملی با استیلای بر بدن به دست می‌آید. در نهایت، مکاتب فلسفی مشاء، اشراق و حکمت متعالیه در چیستی سعادت، همسو و هم‌نظر هستند. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی انجام شده است. واژگان کلیدی: سعادت، سعادت حقیقی، لذت، الم، کمال، خیر.