همزیستی مسالمت‌آمیز در پرتو آموزه‌های اسلامی
62 بازدید
محل نشر: پگاه اندیشه؛ شماره 14 و 15؛ پاییز و زمستان 1392
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
همزیستی مسالمت‌آمیز امروزه یکی از نیازهای ضروری جامعه افغانستان به شمار می‌آید و تحقق آن، می‌تواند اختلافات و تنش‌های قومی، قبیله‌ای، زبانی و مذهبی را کاهش داده، موجب امنیت، توسعه و اقتدار کشور گردد. رسیدن به این منظور، با تکیه و تأکید بر مشترکات و اجتناب از عوامل افتراق و اختلاف میسر می‌گردد و یکی از مشترکات اساسی مردم این سرزمین، پیروی از دین اسلام است. این نوشتار با روش تحلیلی-توصیفی به مطالعه آموزه‌های اسلامی همزیستی مسالمت‌آمیز پرداخته و کرامت انسانی، نفی قوم‌گرایی، دعوت به صلح و مسالمت، اخوت دینی، آزادی عقیده و تکیه بر مشترکات را به عنوان اصول همزیستی مسالمت‌آمیز در اسلام می‌شمارد که بر اساس آن، می‌توان به وجه جمع بنیادینی بین گروه‌های متکثر قومی،‌ زبانی و مذهبی در افغانستان دست‌یافت. واژگان کلیدی همزیستی، صلح، مسالمت‌آمیز، کرامت انسانی، قوم‌گرایی، اخوت دینی.
دانلود