دانش های انسان شناسی
66 بازدید
محل نشر: عصر خرد؛ شماره 1؛ زمستان 1392
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
انسان‌شناسی اصطلاحی است که به انواع آموزه‌های انسان‌شناختی فلسفی، عرفانی، دینی، فرهنگی و تجربی به کار می‌رود. اگرچه انسان‌شناسی جز در شاخه از علوم اجتماعی به نام آنتروپولوژی، در سایر حوزه‌ها،‌ هنوز صورت‌بندی یک دانش را به خود نگرفته است، لکن مبانی، آموزه‌ها و اندیشه‌های انسان‌شناسانه‌ای که در فلسفه، دین و عرفان وجود دارند، شکل‌گیری دانش‌های انسان‌شناسی در این حوزه‌ها را نیز ممکن می‌سازند؛ بلکه اهمیت جایگاه انسان در دین، فلسفه و عرفان، ضرورت شکل‌گیری دانش‌های انسان‌شناسی در این علوم را ایجاب می‌کند. این نگارش با روش توصیفی-تحلیلی به مطالعه تعالیم انسان‌شناختی دینی، فلسفی و عرفانی پرداخته و به این یافته رسیده است که اگر این آموزه‌ها، صورت‌بندی روشمند و ساختار منسجم پیدا کنند، دانش‌های انسان‌شناسی متعدد به وجود خواهد آمد، آن‌گاه می‌توانیم علاوه بر علم آنتروپولوژی، از انسان‌شناسی‌های دینی، فلسفی و عرفانی سخن بگوییم. واژگان کلیدی انسان‌شناسی، آنتروپولوژی، انسان‌شناسی فلسفی، انسان‌شناسی دینی، انسان‌شناسی عرفانی، انسان‌شناسی تجربی.