مخاطب انسانی تکالیف الهی
80 بازدید
محل نشر: دو فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی؛ شماره 1؛ پاییز و زمستان1392
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
انسان موجودی است عاقل و مختار، ازین‌رو مخاطب تکالیف تشریعی خداوند قرار گرفته است. اما از آن‌جای که انسان دارای ابعاد وجودی متکثری مانند بدن،‌ روح، نفس و حالات ذهنی است؛ از سوی دیگر، در تعریف هویت انسان نیز دیدگاه¬های مختلفی وجود دارد، بر این اساس،‌ تعیین مخاطب تکالیف الهی وابسته به رویکردی است که در هویت شخصی اتخاذ می‌شود، چون تکلیف متوجه انسان است و بر اساس تعریفی که از انسان صورت می‌گیرد، مخاطب تکالیف الهی تعیین می‌گردد. اگر همین بدن و هیکل محسوس، هویت انسان تلقی شود، مخاطب تکلیف نیز بدن خواهد بود و اگر ذهن یا نفس و یا روح هویت انسان به شمار آید، تکلیف هم متوجه آن‌ها می‌شود. از این که هویت انسان در نشئه دنیا به گونه‌ای تفکیک‌ناپذیری از بدن مادی و نفس مجرد ترکیب‌یافته است، نظریه دوگانه‌انگاری هویت موجه به نظر می‌رسد و در نتیجه، مخاطب تکالیف الهی نیز هویت ترکیبی بدنی- نفسانی خواهد بود. واژه‌های کلیدی هویت شخصی، تکلیف، مخاطب تکالیف، بدن، ‌نفس، روح، ذهن.
آدرس اینترنتی