تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1394 
فلسفه اسلامی 
قم 
18.75